НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ

ВИПУСКНИКИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА", СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ "КОМП'ЮТЕРНИЙ ІНЖИНІРИНГ В МЕХАНІЦІ"

 • отримують поглиблені знання з фундаментальних наук;
 • освоюють сучасні мови програмування і передові комп'ютерні технології;
 • вивчають потужні програмні комплекси, призначені для розрахунків і оптимізації технічних систем, зокрема, ліцензійні комплекси  ANSYS (США) і modeFrontier (Італія), які є світовими лідерами у цій галузі;
 • освоюють математичні системи, системи автоматизованого проектування і комп'ютерної діагностики технічного стану машин;
 • оволодівають сучасними прикладними програмами збору і обробки результатів експериментальних досліджень.

ВИПУСКНИК СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗДАТЕН

 • на стадії проектування за допомогою сучасних комп’ютерних програм розраховувати міцність, вібраційні і витратні характеристики вузлів і машин у цілому;
 • обирати методику розрахунків, проводити аналіз отриманих результатів і видавати необхідні рекомендації, спрямовані на забезпечення потрібних техніко-економічних та споживчих показників виробу;
 • за допомогою сучасних мов програмування розробляти комп’ютерні програми розрахунків деталей, вузлів і машин на міцність, вібрацію, надійність;
 • вирішувати проблеми розрахунку, конструювання і комп’ютерного моделюванню опорно-ущільнюючих систем роторних машин, приймати рішення щодо вибору оптимальних параметрів;
 • на стадії створення і доопрацювання дослідних зразків виконувати комп’ютерні дослідження напруженого та вібраційного стану машини, а при необхідності - рекомендувати шляхи підвищення вібраційної надійності;
 • для експериментальної перевірки розрахункових методик і нових конструкційних рішень проектувати необхідне експериментальне обладнання, за допомогою комп’ютерних технологій планувати і проводити експериментальні дослідження; з використанням комп’ютерної програм аналізувати отримані результати і робити висновки, оформлювати технічний звіт, наукову доповідь або статтю за результатами досліджень;
 • на стадії експлуатації вирішувати задачі по забезпеченню безаварійної роботи промислового обладнання, приймати обгрунтовані рішення щодо зупинок на ремонт, вміти застосовувати відповідне діагностичне обладнання і програмне забезпечення, розробляти нові методи діагностування і прогнозування змін технічного стану машин;
 • розв'язувати винахідницькі задачі, сприяти науковій організації праці у виробничих колективах, знаходити шляхи підвищення конкурентоспроможності створюваних зразків нової техніки в умовах ринкових відносин.

ВИПУСКНИК МОЖЕ ПРАЦЮВАТИ

 • на посадах інженера-дослідника, наукового співробітника у науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах і лабораторіях;
 • на посаді інженера розрахункових відділів і конструкторських бюро машинобудівних підприємств;
 • фахівцем з експлуатації й обслуговування насосного і компресорного обладнання на підприємствах хімічної, нафто-газотранспортної і переробної галузей, теплової й атомної енергетики, комунального господарства тощо, забезпечуючи підвищення надійності й ефективності його використанн.

Таким чином, навчаючись на спеціалізації "Комп'ютерний інжиніринг в механіці", студенти мають можливість отримати вищу освіту, яка відповідає сучасним вимогам і кращим традиціям вищої школи, поєднує фундаментальність і практичну спрямованість знань. Вони можуть брати участь у цікавих і корисних як для себе, так і для науки та практики експериментальних дослідженнях, перевіряти власні наукові ідеї, використовувати їх у своїх курсових і дипломних роботах, остаточно оформлювати у дисертації або реалізувати за місцем практичної роботи.