Навчальний процес повністю забезпечений навчально-методичною літературою. Викладачами кафедри видано більше 20-ти підручників і навчальних посібників з профелюючих дисциплін спеціальності "Комп'ютерна механіка". Організація навчально-виховного процесу на кафедрі здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України.

Основою концепції навчально-виховного процесу є виконання вимог Державних стандартів підготовки фахівців, представлених затвердженими в установленому порядку освітньо-кваліфікаційними характеристиками і освітньо-професійними програмами. Концептуальні засади навчально-виховного процесу, закладені у перелічених складових Державних стандартів, реалізовані у базових навчальних планах "бакалавра", "спеціаліста" і "магістра" стосовно переліку та змісту навчальних дисциплін, кваліфікаційних знань і умінь фахівців, розподілу навчального часу на нормативні дисципліни, дисципліни за вибором університету і за вільним вибором студентів, за циклами гуманітарних, фундаментальних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін.

Робочі навчальні плани за сукупністю вимог відповідають обов'язковому змісту і рівню підготовки фахівців спеціальності 6.040202 "Комп'ютерна механіка" напряму 0402 «Механіка» і передбачають

  • розширену гуманітарну підготовку (20% навчального часу);
  • поглиблену фундаментальну фізико-математичну підготовку (40% навчального часу);
  • максимальну комп'ютеризацію навчального процесу;
  • урахування основних вимог підприємств-замовників за обсягом і змістом підготовки фахівців;
  • вирішення питань безперервності, спадковості і ступеневості підготовки фахівців.

Адаптація навчальних планів до вимог підприємств-замовників здійснюється їх варіативною частиною шляхом запровадження єдиної профілізації "Вібронадійність і герметичність відцентрових машин" за рахунок дисциплін за вибором університету, таких як "Теорія коливань", "Теорія стійкості", "Комп’ютерні технології інженерної діяльності", "Основи конструювання відцентрових машин", "Теорія і розрахунки насосів та компресорів", "Трибомеханіка", "Динаміка роторних машин", "Механіка руйнувань і прогнозування надійності машин", "Гермомеханіка", «Імовірнісні розрахунки на міцність і вібрацію", "Технічна діагностика", "Віброізоляція і врівноваження машин", "Комп’ютерне моделювання динамічних систем", "Оптимізація технічних систем" тощо. Крім того, навчальні плани містять дисципліни вільного вибору студентів.

Підготовка випускників зі спеціальності «Комп'ютерна механіка» здійснюється за умови єдиної профілізації «Вібронадійність і герметичність відцентрових машин», що найповніше відповідає потребам промислових підприємств як Сумщини, так і всієї України.