Курс теоретичної механіки перші випускники нашого вузу вивчали  на кафедрі загальнонаукових дисциплін, яку спочатку очолював О.Г. Іноземцев, а з  1966 року – Володимир Альбінович Марцинковський, який і став ініціатором і організатором нової кафедри – кафедри теоретичної механіки.

Головним штатним викладачем курсу теоретичної механіки була Лариса Яківна  Березовська, зарахована до штату 1 вересня 1960 року – ветеран кафедри і вузу.

В 1967 році в будівлі по вулиці Привокзальній силами викладачів секції був створений кабінет теоретичної механіки, оснащений  наглядними посібниками. Була налагоджена робота семінару з теоретичної механіки для викладачів і студентів денного відділення. Почалася науково-дослідна робота в області динаміки і міцності високонапірних відцентрових насосів. Підсумком цієї роботи в 1970 році стало видання монографії «Гідродинаміка і міцність відцентрових насосів» В.А. Марцинковського.

Вже в 1967-1968 навчальному році виконувались шість держбюджетних теми і одна госпдоговірна.

З утворенням в 1972 році самостійної кафедри науково-дослідна робота значно активізувалась. Особливу увагу було приділено підбору кадрів вищої кваліфікації и створення навчально-наукової лабораторної бази, яка б відповідала сучасним вимогам.

В 1973 році по конкурсу на кафедру був обраний старший викладач, кандидат технічних наук Віталій Іович Симоновський. Тепер від професор, доктор технічних наук кафедри ЗМ та ДМ. Цього ж року за направленням після аспірантури прийшов Володимир Андрійович Хворост, а в 1974 році – Левон Суренович Кафтарян.

1974 рік став знаменним роком в житті кафедри: кандидатську дисертацію захистив В.А. Хворост, доктором технічних наук став В.А. Марцинковський.

Викладачі кафедри забезпечували не тільки викладання курсу теоретичної механіки, але і курсів теорії автоматичного регулювання, спеціальних розрахунків на міцність і коливання, прикладної теорії пружності, а з 1975 року – основ теорії надійності.

В цей же період кафедрою був створений міський науковий семінар з динаміки і міцності машин.

В 1976 році на базі кафедри теоретичної механіки разом з ВНІІАЕН, ВНІІкомпресормаш була проведена перша Всесоюзна науково-технічна нарада по ущільнювальній техніці та вібронадійності. За її рішенням з цього часу науково-технічні конференції, присвячені цій проблематиці стали традиційними і проводяться кафедрою кожні три роки.

З моменту створення кафедри її співробітники вели інтенсивну наукову роботу у галузі вібраційної надійності і герметичності роторних машин. Під керівництвом д.т.н., проф. В.А. Марцинковського сформувалася наукова школа, визнанням досягнень якої стало відкриття у 1981 році галузевої науково-дослідної лабораторії вібронадійності і герметичності відцентрових машин, завідувачем якої був призначений І.С. Бережний.

Створення лабораторії стало стимулом для подальшого розширення теоретичних і експериментальних досліджень, що дозволило істотно збагатити матеріальну базу кафедри. За результатами виконуваних робіт успішно захистили кандидатські дисертації співробітники кафедри І.С. Бережний (1980), В.Є. Чурилова (1982), І.Г. Зайцев (1982), І.М. Бєда (1988), Ю.А. Кібець (1989), О.М. Гулий (1989), О.Н. Шийко (1989), С.С. Шевченко (1990), Є.М. Савченко (1995), О.Є. Чернов (1995), С.О. Горовий (1995), С.М. Новак (1998), А.В. Загорулько (2001), Ю.Я. Тарасевич (2006), Н.В. Зуєва (2007), Д.О. Лейких (2013), Д.О. Жигилій (2013), І.В. Павленко (2014), О.І. Беда (2015), С.М. Гудков (2015), А.В. Дейнека (2015), А.С. Ященко (2018).  Докторську дисертацію у 1994 р. успішно захистив В.І. Симоновський.

До початку 90-х років на кафедрі сформувався колектив висококваліфікованих фахівців, була створена сучасна науково-дослідна і навчальна база. Це дозволило у 1992 році відкрити в університеті нову, наукоємну спеціальність «Динаміка і міцність».

З 1992 р. кафедра теоретичної механіки стала випускаючою, а 8 квітня 1995 р. була перейменована на кафедру загальної механіки і динаміки машин. На кафедрі працювали 3 доктори технічних наук, професори, 7 кандидатів технічних наук, доцентів.

Співробітники кафедри

З 1995 р. завідувач кафедри, д.т.н., проф. В.А. Марцинковський очолює у Сумському державному університеті спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських дисертацій з технічних наук.

За визначні заслуги у науковій і навчально-виховній роботі завідувачу кафедри д.т.н., проф. В.А Марцинковському у 1997 р. присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Перший випуск спеціальності, яка на той час мала назву "Динаміка і міцність", відбувся у 1997 р.

Перший випуск спеціальності "Динаміка і міцність"

Після акредитації у 1999 році кафедра отримала право вести підготовку спеціалістів і магістрів.

З 2006 р. з'явилася можливість захисту кандидатських дисертацій за фаховим спрямуванням 05.02.09 «Динаміка і міцність машин».

На теперішній час на кафедрі працює 2 професори, 1 доктор наук; 8 доцентів, кандидатів наук. У аспірантурі за спеціальністю 05.02.09 – «Динаміка і міцність машин» навчається 7 аспірантів. Навчально-допоміжний персонал кафедри складається з 6-х чоловік: 2 - завідувача лабораторії та 4-х провідних фахівців.

Кафедра підтримує тісні зв'язки з провідними підприємствами міста й області, з представників яких при кафедрі сформована опікунська рада, яка допомагає працевлаштовуватися випускникам і призначає кращим студентам спеціальності іменну стипендію, встановлену на честь С.С. Сєрікова - талановитого вченого-інженера, завдяки якому сформувалися нові для насособудування наукові напрями з динаміки та міцності, розрахунків опор і ущільнень, що дозволило місту Суми стати загальновизнаним центром з дослідження, проектування і виробництва насосів для найважливіших галузей промисловості.

ВНДІАЕНВАТ "Сумський завод "Насосенергомаш"ПАТ "СМНВО ім. М.В. Фрунзе"

Співробітники кафедри підтримують творчі міжнародні наукові зв'язки. Кафедрою підписані договори про науково-педагогічну співпрацю з технічними університетами Польщі: Сілезькою Політехнікою (Політехнічним університетом м. Глівіце), Політехнікою Свєнтокжизькою (Технологічним університетом м. Кельце), Політехнічним університетом м. Вроцлав.

Kielce University of Technology (Poland)

Technical University (Wroclaw, Poland)Silesian Technical Institute (Gliwice, Poland)

Відповідно до рішення Вченої ради СумДУ від 12.11.2020 року та на підставі наказу  №0947-I вiд 26.11.2020 року прийнято рішення з 01.12.2020 року  перейменувати кафедру загальної механіки і динаміки машин на кафедру комп'ютерної механіки імені Володимира Марцинковського.

Кафедра комп'ютерної механіки імені Володимира Марцинковського – це живий творчий колектив, який займається підготовкою висококваліфікованих фахівців у дуже важливій і потрібній для технічного прогресу і збереження довкілля галузі науки і техніки.